PROJEKT IZGRADNJE NOVE ENOTE ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNIH OBLIK VARSTVA VRHNIKA (SOFINANCIRANJE S STRANI SREDSTEV EKP 2014–2020)

PROJEKT 2020 – 2022

S staranjem populacije in daljšanjem delovne aktivnosti se vedno bolj povečujejo potrebe tako za nastanitev v institucionalno varstvo kot tudi za druge oblike in programe skrbi za starejše. Dom upokojencev Vrhnika je bil grajen v letih, ko so za institucionalno varstvo veljali drugačni prostorski standardi in normativi. Dom zagotavlja nastanitev 242 stanovalcev v eno in dvo posteljnih sobah, ki pa že nekaj let po svoji velikosti ne zadoščajo novo predpisanim tehničnim normativom in bivalnemu standardu. Objekt zaradi načina svoje gradnje in skozi vsa ta leta pomanjkanja finančnih sredstev, ne omogoča prenove na način, da bi ga lahko z rekonstrukcijo prenovili v ustrezen bivalni standard in bi še vedno lahko zagotavljali enako število namestitvenih mest. Rešitev zagotavljanja ustreznega bivalnega standarda za stanovalce vsekakor vidimo v novogradnji nadomestnih kapacitet z gradnjo manjših enot, ki bodo tako z vidika delovanja kot tudi kakovosti bivanja bolj ustrezne in bodo zagotavljale pogoje za izvajanje sodobnih oblik storitev na področju skrbi za starejše. Prav tako se v zadnjih letih povečujejo potrebe po namestitvenih kapacitetah za osebe z demenco. S podaljševanjem delovne aktivnosti populacije so se spremenili tudi pogoji za skrb, ki jo svojci lahko nudijo starostniku. Rešitev oziroma pomoč svojcem za skrb starejših je tudi omogočanje dnevnega varstva v obliki dnevnih centrov ali pa začasne namestitve, kadar starostnik potrebuje krajši čas oskrbo bodisi zaradi zdravstvenega stanja ali pa daljše odsotnosti svojcev. Zato si v prihodnje želimo, da bi lahko starostnikom zagotavljali različne programe, kot so medgeneracijski center, dnevni center aktivnosti ter tako stanovalcem, ki bivajo doma, zagotoviti integracijo z okoljem in različnimi interesnimi skupinami, s tem pa bi lahko zagotavljali višjo kakovost bivanja starostnikov in izpolnjevanje njihovih življenjskih, socialnih in psihosocialnih potreb oziroma bi lahko ostali čim dlje v svojem domačem okolju.

Glavni cilj investicijskega projekta izgradnje nove enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let je vlaganje in posledično izboljšanje kakovosti skupnostnih, neinstitucionalnih storitev oskrbe starostnikov z namenom krepitve deinstitucionalizacije v Sloveniji t.j. zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala dnevno varstvo starostnikov, ki potrebuje neposredno osebno pomoč in nego, zagotovitev kakovostne socialno varstvene infrastrukture in programov za zagotovitev boljše socialne vključenosti starostnikov na lokalni, regionalni in državni ravni, zagotovitev varnega bivanja in kakovostnega preživljanja prostega časa starostnikov z zadovoljevanjem njihovih osnovnih potreb, omogočanje čim daljšega življenja starostnikov v domačem okolju s svojci ter tudi razbremenitev svojcev in družinskih skrbnikov. S tem se bo podaljšalo in po možnosti preprečilo prehod v obliko institucionalnega socialnega varstva starostnikov oziroma omogočilo postopen prehod od neinstitucionalizirane oblike socialnega varstva v institucionalizirano obliko socialnega varstva v primeru hujšega poslabšanja zdravstvenega stanja starostnika. Izvedba projekta bo tako pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dviga življenjskega standarda starostnikov kot tudi vsega lokalnega prebivalstva. Pripomogla bo h krepitvi sodelovanja med institucijami in nevladnimi organizacijami za povečanje socialne vključenosti in dostopnosti do storitev na lokalni ravni, ki bodo prispevale k povečevanju vključenosti starostnikov v ustrezne programe.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Časovnica aktivnosti investicijskega projekta:

MAREC 2020: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v mesecu marcu 2020 objavi javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva ali začasnih namestitev za starejše od 65 let.

JULIJ 2020: na našo pobudo in aktivnosti ter v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v mesecu juliju 2020 prejeli soglasje Vlade RS ter v brezplačno upravljanje od Ministrstva za obrambo pridobili zemljišče na lokaciji nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki, ki meri okoli 2.000 m2. Po prenosu zemljišča je bil tako izpolnjen eden izmed pogojev, da smo začeli pripravljati projekt za enoto za dnevno varstvo starejših, s katerim smo kandidirali na javnem razpisu. Lokacija zemljišča je v neposredni bližini Doma upokojencev Vrhnika, trenutni občinski prostorski načrt pa omogoča zgolj izvajanje družbene in upravne dejavnosti, zato bo objekt namenjen zagotavljanju dnevnega varstva starejših za 12 oseb, saj v matičnem domu nimamo ustreznih pogojev za izvajanje te storitve.
– 15.6.2020 vložimo na Občino Vrhnika pobudo za spremembo občinskega prostorskega načrta, in sicer za spremembo namenske rabe zemljišča v stanovanjske površine za posebne namene, ki bo v prihodnosti omogočalo tudi bivanje.

OKTOBER 2020: 15. oktobra oddamo vlogo s kandidaturo projekta na javni razpis.

NOVEMBER 2020: 24. novembra 2020 pridobimo gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta.

DECEMBER 2020: 2. decembra prejmemo sklep o izboru projekta, katerega ocenjena vrednost je 1.537.852,00 eur, od tega bo 717.383,00 eur zagotovljenih iz namenskih sredstev EU in ESRR (sredstva EKP 2014–2020) ter namenskih sredstev SLO udeležbe v EU politiki. Razliko višine ocenjene vrednosti projekta pa bomo zagotovili iz lastnih sredstev doma.

2021:

– 22. aprila 2021 z MDDSZ podpišemo pogodbo o sofinanciranju projekta

– 4. maja 2021 podpišemo pogodba za izvajanje gradbenega nadzora

– 27. maja 2021 objavimo razpis za izbiro izvajalca gradnje z rokom za prijavo do 18. junija 2021

– 15. julija 2021 podpišemo pogodbo z izbranim izvajalcem gradnje GITRI d.o.o.

2022:

– slavnostna otvoritev nove Enote za dnevno varstvo Vrhnika dne 16. 11. 2022 ob 15:30

– 14. december 2022 organiziramo dan odprtih vrat 

2023: veseli smo, da lahko s 3. 1. 2023 pričnemo z izvajanjem dnevnega varstva na Stari Vrhniki