Informacije javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Dom upokojencev Vrhnika

Naslov: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika

Telefon: 01/7570-100

e- pošta: info@du-vrhnika.si

Matična številka: 5050847000

ID za DDV: SI81248504

Odgovorna oseba: mag. Milena Končina, direktorica

Datum zadnje spremembe: april 2024

Katalog je dostopen na spletni strani: www.du-vrhnika.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna v tajništvu Doma upokojencev Vrhnika.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji

Začetki organizirane skrbi za stare, bolne in invalidne v našem okolju segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko je bilo za brezdomce namenjeno nekaj prostora na Jelovškovi cesti. Na pobudo župana Verbiča in lekarnarja Hočevarja je bila leta 1929 s sredstvi vrhniške posojilnice kupljena hiša na takratni Novi cesti, številka 38.

Leta 1967 se je dom preimenoval v Dom počitka Vrhnika. Gradnja novega doma se je pričela v oktobru 1973 na Idrijski cesti. S preselitvijo v novo stavbo, 5. avgusta 1975, se je pričelo novo poglavje v zgodovini zavodskega socialnega varstva. Še lepši spomini pa so vezani na naslednjo pomembno pridobitev – povečanje kapacitet z izgradnjo prizidka koncem leta 1984. Tako smo imeli prostora za 220 stanovalcev.

Na podlagi 120. člena Zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 54/92) je Vlada Republike Slovenije 6.5.1993 sprejela sklep št. 022-03/93-9/44-8 o preoblikovanju Doma upokojencev Vrhnika v javni socialno varstveni zavod. Namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb.

Kratek opis delovnega področja Zavoda

Dejavnost Doma je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS, št. 68/07 in 17/08), Sklepom o ustanovitvi Doma upokojencev Vrhnika in Sklepom o preoblikovanju Doma upokojencev Vrhnika v javni socialno varstveni zavod št. 022-03/93-9/44-8, z dne 6.5.1993, št. 571-51/2002-1, z dne 10.9.2002, št. 01403-88/2009/4, z dne 21.7.2009 in 01403-90/2009/9, z dne 16.11.2010.

Dom izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja Dom:

I. kot osnovno dejavnost:

• Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
• Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
• Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (fizioterapijo, delavno terapijo)
• Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
• Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
• Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
• Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
II. kot dodatno – gospodarsko dejavnost:

• D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
• D35.140 Trgovanje z električno energijo
• D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
• I56.101 Restavracije in gostilne
• I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
• I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
• I56.290 Druga oskrba z jedmi
• I56.300 Strežba pijač
• J63.120 Obratovanje spletnih portalov
• L68.200 Oddajanje obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
• N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
• N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
• N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
• O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti
• S96.021 Frizerska dejavnost
• S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
• S96.040 Dejavnosti za nego telesa
• S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
• S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Seznam notranjih organizacijskih enot

Dom upokojencev Vrhnika je organiziran enovito. Zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa so znotraj Doma organizirane naslednje službe:

• enota splošne službe
• finančno-računovodska služba
• zdravstveno-negovalna enota
• enota prehrane
• enota vzdrževanja perila, objekta in okolice

2.b Organigram doma

Organigram

2.c Pristojni osebi za posredovanje informacij

• direktorica: mag. Milena Končina – e-pošta: info@du-vrhnika.si

• vodja službe ZNO: Tjaša RIHAR- Tel: 030/487-734, e-pošta: tjasa.rihar@du-vrhnika.si

Informacije, ki se nanašajo na določena področja dejavnosti doma, lahko posredujejo naslednji delavci doma:

• JAVNA NAROČILA: Nika KAVKLER GORENC – Tel: 051/335-507, e-pošta: nika.kavkler@du-vrhnika.si

• ZUNANJA KOSILA: Martina DEMOJZES – Tel: 040/639-866, e-pošta: martina.demojzes@du-vrhnika.si

• POMOČ NA DOMU: Urška CVETKOVIĆ – Tel: 01/7570-112; 040/39-865, e-pošta: urska.cvetkovic@du-vrhnika.si

• SPREJEM V DOM, DNEVNO VARSTVO, PROSTOVOLJSTVO: Simona MEDIC in Urška CVETKOVIĆ – Tel: 01/7570-112; 040/639-865, e-pošta: simona.medic@du-vrhnika.si; urska.cvetkovic@du-vrhnika.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi:

 Zakon o zavodih
 Zakon o nalezljivih boleznih
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 Zakon o prijavi prebivališča
 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o javnih financah
 Uredba o zelenem javnem naročanju
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o splošnem upravnem postopku
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
 Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
 Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
 Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva v nazive
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 Zakon o socialnem varstvu
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Predpisi lokalnih skupnosti:

• Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (UPB, Naš časopis, št. 342/2007)
• Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, št. 400/2012)

Predpisi EU:

Povezava na Evropski register predpisov: www.eur-lex.europa.eu

Opozorilo: pri pristopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre lahko za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam predlogov predpisov
Dom upokojencev Vrhnika nima predpisov v pripravi.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

program dela

finančni načrt

letno poročilo

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
• odločanje o namestitvi
• odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
• odločanje o odpustu iz zavoda
• finančno in drugo poslovanje v skladu z zakonom
• javna naročila
• razpisi prostih del in nalog

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Dom upokojencev Vrhnika ne vodi javnih evidenc.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Dom upokojencev Vrhnika nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 statut

 hišni red

 veljavni ceniki

 razpisi v zvezi z javnimi naročili

• interni akti, pravilniki ter navodila:

Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo in Priloga 1 (notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri)

Pravilnik o pravici do pripomb, mnenje, pobud in pritožb

• programi aktivnosti v Domu

 vloge in obrazci

Podrobnejše informacije posameznih dokumentov dobite s klikom na dokument.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
• opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh http://www.du-vrhnika.si potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
• opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika v tajništvu Doma (zemljevid), delovni čas: ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, po predhodnem dogovoru.
• opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk: pritisk tipke CTRL in +).

• opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
• povezava na stroškovnik: Dom lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Trenutno še ni bilo zahtev prosilcev za posredovanje informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja.

direktorica
mag. Milena KONČINA